Footer Logo
Showing posts with label ವಿದೇಶ ಸುದ್ದಿ. Show all posts
Showing posts with label ವಿದೇಶ ಸುದ್ದಿ. Show all posts

Wednesday, September 9, 2020

ಸರ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಟೆನ್‌ಬರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸರ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಟೆನ್‌ಬರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸರ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಟೆನ್‌ಬರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2020 ರಂದು ಸರ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಟೆನ್ಬರೋ ಅವರಿಗೆ 2019 ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂ...

Popular Posts